Відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області
м. Миколаїв, 54001
вул. Велика Морська, 49 ,к.50
тел. (0512) 37-67-08

http://нсппмиколаїв.укр
E-mail:mukolnspp@ukr.net

Меню сайта
Категорії розділу
Вхід

Основні завдання НСПП

Основні завдання Національної служби посередництва і примирення

З метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) України Президентом України відповідно до статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» утворено Національну службу посередництва і примирення.

Положення про Національну службу посередництва і примирення затверджено Указом  Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98.

 Національна служба посередництва і примирення фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) до компетенції Національної служби посередництва і примирення належить:

- здійснення реєстрації   висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

- аналіз вимог,  виявлення  та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усунення;

- підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- формування списків арбітрів та посередників;

- перевірка, в  разі  необхідності,  повноважень  представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

- посередництво у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України,  представників державної влади, органів місцевого самоврядування.

 Національна   служба   посередництва   і   примирення  та  її відділення проводять оцінку відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження  репрезентативності профспілок, їх  організацій  та об’єднань,  організацій роботодавців  та  їх об’єднань для  участі  в колективних переговорах з  укладення генеральної, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, обрання  (делегування) представників до тристоронніх або двосторонніх  органів соціального  діалогу,  участі в міжнародних заходах.

 Порядок  оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження  репрезентативності  суб’єктів  сторін профспілок та роботодавців  затверджено наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, після  погодження  сторонами  соціального  діалогу  на національному рівні.

 Для  виконання завдань, передбачених Законом України "Про соціальний діалог в Україні", Національна служба посередництва і  примирення та її відділення  звертаються  із запитами  до органів юстиції, статистики, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і безоплатно отримують необхідну інформацію в установленому законодавством порядку.

Національна служба посередництва і  примирення  та її відділення   за   результатами   оцінки   відповідності  критеріям репрезентативності  і  підтвердження  репрезентативності приймають відповідні  рішення  згідно  із  Законом  України  "Про соціальний діалог  в  Україні" і ведуть реєстр суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців.

 Рішення Національної служби посередництва і примирення мають рекомендаційний  характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами місцевого самоврядування.

 

Відділення Національної служби посередництва  і примирення в Миколаївській області

(далі - відділення НСПП в Миколаївській області) - структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) - постійно діючого державного органу, який сприяє поліпшенню трудових відносин та здійснює запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), здійснює їх прогнозування та сприяє своєчасному їх вирішенню, здійснює посередництво для вирішення таких спорів (конфліктів) на території Миколаївської області.       

У своїй діяльності відділення НСПП в Миколаївській області керується Конституцією України, Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, наказами і розпорядженнями НСПП та Положенням про відділення НСПП в Миколаївській області.

 

Основними завданнями Відділення є:

 • сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
 • сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли  між ними;
 • здійснення посередництва  і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • здійснення на територіальному рівні оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців;
 • забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Миколаївській області;
 • підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

 Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

1)      Вивчає, узагальнює і аналізує стан, динаміку соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) та інформує керівництво НСПП про результати цієї роботи.

2) Оперативно вивчає ситуації, які вимагають невідкладного інформування та реагування (страйки, акції протесту або інші дії, пов'язані з ускладненням соціально-трудових відносин та припиненням роботи на підприємствах, організаціях, установах тощо), та негайно повідомляє про результати вивчення керівництво НСПП.

3) Здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), веде облік підприємств, установ і організацій, де існують розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, подає в установленому порядку статистичну звітність про результати роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

4) Здійснює прогнозування стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) з метою їх попередження чи сприяння своєчасному їх вирішенню, готує і подає НСПГІ в установлені терміни прогнози щодо стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів).

5) Вносить пропозиції щодо здійснення комплексу запобіжних заходів для недопущення виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) чи їх своєчасного вирішення і направляє їх відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб'єктам сторін профспілок і організацій роботодавців.

6) Вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на територіальному та виробничому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню нових.

7) Вносить керівництву НСПП подання щодо реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), а також зняття їх з контролю.

8) Аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює їх обґрунтування.

9) Сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

10) Перевіряє, в разі необхідності, повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту).

11) Консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:

компетенції сторін стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту);

застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

12) За зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення.

13) Вносить пропозиції НСГШ щодо кандидатур для підготовки посередників та арбітрів.

14) На прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури посередників та арбітрів для участі у примирних процедурах.

15) Сприяє залученню, в разі необхідності, до участі у примирних процедурах представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  інших осіб.

16) Координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання       рішень примирних органів.

17) Координує у встановленому порядку вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу.

18) Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.

19) У межах своєї компетенції бере участь у розробці і вдосконаленні положень, інструкцій, інших нормативних актів щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур.

20) Взаємодіє у межах своєї компетенції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами сторін профспілок та організацій роботодавців, підприємствами, установами і організаціями.

21) Вивчає, узагальнює і вносить пропозиції НСПП стосовно поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів).

22) Забезпечує в установленому порядку реєстрацію, вивчення, аналіз документів, поданих суб'єктами сторін профспілок і організацій роботодавців для оцінки їх відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності на територіальному рівні.

23) За результатами проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні видає рішення та свідоцтво/довідку про відповідність/невідповідність критеріям репрезентативності, підтвердження/не підтвердження репрезентативності, веде реєстр репрезентативних та тих, що підтвердили репрезентативність, суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

24) Інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, готує відповідні інформаційні та довідкові матеріали, проводить прес-конференції, "круглі столи" та інші заходи.

25) У межах своєї компетенції сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

26) Виконує доручення керівництва НСПП, які належать до компетенції Відділення.

27) Для виконання визначених Положенням завдань взаємодіє з відповідними структурними підрозділами НСПП.

 Відділення має право:

 1. брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту)
  на всіх його стадіях;
 2. координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
 3. одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;
 4. попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;
 5. надсилати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;
 6. звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 7. надавати запитувачам інформації публічну інформацію, розпорядником якої є Відділення.

 

Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Block title

Відділення НСПП в Миколаївській області © 2019
Конструктор сайтов - uCoz